SCURTĂ PREZENTARE GENERALĂ

ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

În exercitarea competenţelor conferite prin Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, Consiliul Local al Municipiului Galaţi, având în vedere Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, precum şi Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, luâd în considerare necesitatea ş utilitatea înfiinţării unui serviciu public local specializat de salubritate, au procedat la adoptarea HCL nr. 644 din 20.12.2007, prin care s-a înfiinţat, începând cu data de 01.03.2008, Serviciul Public Ecosal Galati, serviciu cu personalitate juridică sub autoritatea consiliului local şi în subordinea directă a primarului, finanţat din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul local.
Serviciul Public Ecosal Galaţi este unitate bugetară, fiindu-i aplicabile prevederile legale referitoare la funcţionarea instituţiilor publice.

Serviciul Public Ecosal Galaţi asigură în conformitate cu Regulamentului (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”) respectarea dreptului la protecţia datelor cu caracter personal pentru toţi utilizatorii/furnizorii unităţii, datele sunt strict prelucrate doar în limita îndeplinirii obligaţilor legale ale operatorului.

Serviciul Public Ecosal Galaţi îşi desfăşoară activitatea în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare, aprobat prin art. 3 din H.C.L. 644/2007 ( prevăzut în Anexa nr. 1 a hotărârii).

Prin HCL nr.646/20.12.2007 s-a aprobat darea în administrare a serviciului public de salubrizare din municipiul Galaţi către Serviciul Public Ecosal Galaţi.

De asemnea, prin HCL nr.136/26.03.2009 pentru modificarea şi completarea art. 1 din HCL nr.646/20.12.2007 privind darea în administrare a serviciului public de salubrizare din municipiul Galaţi către Serviciul Public Ecosal Galaţi şi revocarea HCL nr.184/30.10.2008, s-a aprobat gestiunea directă a serviciului de salubrizare precum şi acordarea exclusivităţii prestării serviciului public de salubrizare, respectiv a tuturor activităţilor componente, către Serviciul Public Ecosal Galaţi.

Serviciul Public Ecosal Galaţi prestează activităţi din sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice, având ca obiect principal de activitate următoarele:

a) colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori;
b) colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora;
c) organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor;
d) operarea/administrarea staţiilor de transfer pentru deşeurile municipale şi deşeurile similare;
e) sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare;
f) măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice;
g) curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ;
h) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare;
i) organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare;
j) administrarea depozitelor de deşeuri şi/sau a instalaţiilor de eliminare a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare;
k) dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea;
l) alte activităţi din sfera administrării domeniului public şi privat al municpiului Galaţi.

Pe lângă activităţile specifice serviciului de salubrizare mai sus enumerate, Serviciul Public Ecosal Galaţi prestează şi alte activităţi din sfera de administrare a domeniului public.

Pentru activităţile din sfera de administrare a domeniului public/privat al municipiului Galaţi autorităţile administratiei publice locale au ales ca forma de gestiune - gestiunea directă şi au fost atribuite în mod direct spre prestare Serviciului Public Ecosal Galaţi, prin modificarea corespunzătoare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de administrare a domeniului public şi privat de interes local al municipiului Galaţi.

Activităţile prestate din sfera de administrare a domeniului public/privat al municipiului Galaţi, sunt următoarele:

a) Ecarisajul - HCL iniţial 169/10.04.2008 şi ulterior menţinut în administrare prin gestiune directă în temeiul art. 2 HCL nr.94/27.03.2014 de către SP ECOSAL Galaţi;
b) Curăţarea de graffiti şi refacerea imobilelor, monumentelor, operelor de artă şi a altor construcţii aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Galaţi (HCL nr.24/03.02.2009);
c) Desfiinţarea împrejmuirilor şi demolarea construcţiilor ilegale aflate pe domeniul public/privat al municipiului ( HCL nr.24/03.02.2009);
d) Optimizarea şi organizarea circulaţiei rutiere şi pietonale ( HCL nr.24/03.02.2009);
e) Conservarea, întreţinerea şi repararea monumentelor de for public aflate pe domeniul public al municipiului Galaţi ( HCL nr.24/03.02.2009);
f) Administrarea drumurilor şi străzilor;
g) Asigurarea funcţionării, întreţinerea şi repararea instalaţiilor de semaforizare (HCL nr.24/03.02.2009);
h) Verificarea, întreţinerea şi repararea ceasurilor stradale ( HCL nr.588/22.12.2011).

LEGISLAŢIE

» Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 - Legea administraţiei publice locale;
» Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utiliăţi publice;
» Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor;
» Legea 554 din 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
» Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor;
» Regulamentul (UE) 2016/679 Regulamentul General privind protecţia datelor cu caracter general ( GDPR );
» OUG nr.155 din 21 noiembrie 2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;
» OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului;
» HCL nr.644/20.12.2007 privind: înfiinţarea Serviciului Public Ecosal Galaţi( modificat prin HCL 589/26.10.2017);
» HCL nr. 646/20.12.2007 privind: darea în administrare a serviciului public de salubrizare din municipiul Galaţi, către Serviciul Public Ecosal Galaţi;
» HCL nr.136/26.03.2009 privind: modificarea şi completarea art. 1 din HCL nr. 646/20.12.2007 privind darea în administrare a serviciului public de salubrizare din municipiul Galaţi către Serviciul Public Ecosal Galaţi şi revocarea HCL nr. 184/ 30.10.2008;
» HCL nr. 94/27.03.2014 privind: înfiinţarea Serviciului de Gestionare a Câinilor fără Stăpân din Municipiul Galaţi;
» H.C.L. nr. 24/03.02.2009 privind: modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de administrare a domeniului public şi privat de interes local al municipiului Galaţi, aprobat prin HCL nr.125/17.03.2005, modificat şi completat de HCL nr. 169/10.04.2008 (ultima modificare prin HCL 143/28.03.2017).